Home

Minimikalkyyli kaava

Tuotekustannuslaskenta - Wikipedi

Minimikalkyyli seuraa katetuottoajattelun periaatteita. Muuttuvat kustannukset ovat yleensä suoremmin kohdistettavissa kuin kiinteät kustannukset,. Normaalikalkyylin kaava on seuraava: Alla on vielä taulukoitu esimerkki täyskatteisen tuotekalkyylin soveltamisesta. Taulukko:Täyskatteinen tuotekalkyyli MINIMIKALKYYLI (vain mukut mukana) Valmistuksen muuttuvat kustannukset: - Raaka-aineet (3200 : 40) 80,- - Työpalkat henkilösivukustannuksineen (4800 : 40. Nappi Oy:ssä kustannuspaikkoja on kolme: ainevarasto, valmistusosasto sekä markkinointi ja hallinto. Välittömät kustannukset (aineet ja palkat) on esitetty. Minimikalkyyli.. 182 Keskimääräiskalkyyli.

saada selkeä ja yksiselitteinen kaava, jonka avulla tuntikohtainen omakustan- nusarvo Kaava 1. Minimikalkyyli (Alhola & Lauslahti 2005, 26).. Minimikalkyyli Minimikalkyylia laadittaessa suoritteelle kohdistetaan ainoastaan muuttuvat kustannukset. Ajatuksena on, Alla näkyy minimikalkyylin kaava Kaava 1. Minimikalkyyli (Alhola & Lauslahti 2005, 26). Minimikalkyyli = Laskentakauden muuttuvat kustannukset Toteutunut suoritemäärä Minimikalkyylissa. 5 TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lotta Laupiainen KAAVAT Kaava 1. Minimikalkyyli. 24 Kaava 2. Keskimääräiskalkyyli. 24 Kaava 3. Normaalikalkyyli Minimikalkyyli = Laskentakauden mukut.

4. Tuotekustannuslaskenta - TU-22 (TETA) Courses - Aalto University Wik

Valmistusarvo ja omakustannusarvo - Liiketalouden perustutkint

  1. Jori Soikkeli TAPAUSTUTKIMUS: TOIMINTOLASKENTA HENKILÖSTÖPALVELUISSA. by user. on 15 сентября 201
  2. Jenna Huhtasalo CASE-YRITYKSEN HINNOITTELUN KANNATTAVUUS Liiketalouden koulutusohjelma on 15 сентября 201
  3. imikalkyylin kaava
  4. Kaava 2. Minimikalkyyli..... 26 Kaava 3. Keskimääräiskalkyyli Kaava 6. Tuotteen hinnan.
  5. Lisäyslaskenta - Liiketalouden perustutkint

Excel-laskuri tarjouslaskentaan ja hinnoitteluun - PD

  1. Kirsi Korvola. Tuntikohtaisen omakustannusarvon määrittäminen ..
  2. www.jhs-suositukset.f
  3. Jenni Koivurinne Tuotekohtaisen jälkilaskentamallin rakentaminen
  4. Jori Soikkeli TAPAUSTUTKIMUS: TOIMINTOLASKENTA HENKILÖSTÖPALVELUISS
  5. Jenna Huhtasalo CASE-YRITYKSEN HINNOITTELUN KANNATTAVUUS Liiketalouden

suosittu: