Home

Laki potilasasiakirjoista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) (finlex.fi) Henkilötietolaki (523/1999) (finlex.fi. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin •Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, potilaslaki) •STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009, potilasasiakirja-asetus) •STM:n asetus lääkkeen. Laki täydentää yleistä tietosuoja-asetusta. Lailla säädetään muun muassa valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen Asetus potilasasiakirjoista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298. Potilasasiakirjat (2. Potilasasiakirjoista tulee ilmetä tarvittaessa myös seuraavat tiedot: 1) potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen su Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista; Kansaneläkelaki; Laki eläkkeensaajan asumistuesta; Laki omaishoidon tuesta; Laki vammaisetuuksista Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Sosiaali- ja terveysministerin asetus potilasasiakirjoista 298/2009. Selvityspyyntö potilastietojen käsittelyst. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Laki terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä säätää Resepti-palvelun käyttöönoton pakolliseksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 (Finlex) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöist. Potilasasiakirjoista selviää myös mm. määrätyt tutkimukset ym. hoitoon vaikuttavat keskeiset seikat. Potilasasiakirjat sisältävät arkaluonteisia henkilön. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 (Finlex) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisest.

Potilasasiakirjat - Valvir

Asetus potilasasiakirjoista. 22:49. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojen käsittelyst. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista säätää potilasasiakirjojen Siksi potilasasiakirjoista ilmeneviin tietoihin on säädetty salassapitovelvollisuus ja.

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada esimerkiksi hänen. Potilaslaissa säädetään myös potilasasiakirjoista. Ne ovat kirjallisia tai sähköisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveys- ja muita.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 159/2007

Säädökset > Lainsäädäntö 298/2009 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista; Säädökset > Lainsäädäntö 159/2007 Laki sosiaali- ja. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159 8 Esim. sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 (www.finlex.fi)

Ilman muuta kannatta asia tutkia perinpohjin, kaivella kaikki faktat esille ja kirjata ne ylös. Kaikista asiaan liittyvistä potilasasiakirjoista kopiot, sitten. Potilasasiakirjat Tiedonsaantioikeudet. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjojen tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009 Tietoa säädösvalmistelu-julkaisuista. Finlexin yhteyteen kootaan säädösvalmisteluun liittyviä verkko-oppaita. Kokoelmaa täydennetään

kopiot potilasasiakirjoista. laki 621/1999, 5 §:n 2 mom. ja säädöksen perustelut, HE 30/1998 vp). Potilasasiakirjojen säilyttäminen yksityise Vuonna 2009 annettiin uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999,. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, STM:n asetus potilasasiakirjoista sekä perusopetuslaki,. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi ­ sekä potilasasiakirjoista. Myös sosiaalihuol.

- STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009) - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) - Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991 Laki mahdollistaa potilaan aktiivisen Potilasasiakirjoista löytyvät tiedot potilaan hoidosta ja tutkimuksista sekä riittävät tiedot potilaan.

19.12.2008/1018 Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan 30.3.2009/298 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista; PDF Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 17 STM:n asetus potilasasiakirjoista Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002 *Potilasasiakirjoista on oikeus saada tiedot maksutta, Potilasasiakirjat ovat salassa pidettävää tietoa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992,. • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000

Laki potilaan asemasta ja oi-keuksista 17.8.1992/785 Sosiaali- ja terveysministeri-ön asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/298 Henkilötietolaki 22.4.1999/52 Laki potilaan asemasta ja palveluja tuottavan yksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön sellaisista potilasasiakirjoista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. STM:n asetus potilasasiakirjoista. Arkistolaki. Tietoa kuntayhtymäst.

Asiakas- ja potilastietojen hallinta - Sosiaali- ja terveysministeri

  1. isteriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009
  2. isteriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) Lastensuojelulaki.
  3. takyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden SosTMA potilasasiakirjoista (298/2009) 6. Säännönmukaiset tietolähtee
  4. isteriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007
  5. STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) STM:.
  6. isteriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Henkilötietolaki (523/1999

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista - www

- STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009) - Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 3 Hallintolaki 434/200 Potilasasiakirjoista pähkinän kuoressa: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Henkilötietolaki Potilasvakuutuslaki Arvonlisäverolaki www.valvira.f Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista - www

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 31.10.2008/669 terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) 17 Esitettyyn lakipakettiin sisältyy laki sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista 12§:.

HUS - Potilasasiakirja

Laki asuntojen korjaus, energia ja terveyshaittaavustuksista ja noudatetaan potilasasiakirjoista annettuja säädöksiä. Työntekijän nimi,. Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisest. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009.

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9 a § (1549/2009) Potilasasiakirjoista muodostuu henkilötietolain (523/1999) tarkoittamia henkilörekistereitä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-lystä (1227/2010 (Laki potilaan oikeuksista) • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (289/2009) z Elvyttäminen on tehokasta hoitoa osalle potilaist

Hallituksen esitys laiksi sosiaali ja terveystietojen

Lääkärin potilasasiakirjoista antamat tiedot. Kun lääkäri antaa vakuutusyhtiön pyynnöstä tietoja potilasasiakirjamerkinnöistä,. Laki sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista 12 §:n muuttamisesta

potilasasiakirjoista (298/2009) Laki Kansaneläkelai-toksen kuntoutus-etuuksista ja kun-toutusrahaetuuk-sista (566/2005). Laki rintamavete-raanien kuntoutuk -sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista-laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelyst. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Rekisterin käyttötarkoitus

Lainsäädäntö - Kanta

STM:n asetusta potilasasiakirjoista (298/2009), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) (Laki potilasasiakirjoista 2009.) Sähköisellä potilas-asiakirjalla tarkoitetaan sähköistä tallennetta, joka sisältää kaikki edellä mainitut osa-alueet

Äitiys- ja lastenneuvolaa koskeva lainsäädäntö - Lapset, nuoret ja

ön asetus potilasasiakirjoista, joka koskee paitsi sähköisiä potilasasiakirjoja, myös perinteisiä potilasasiakirjoja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydentilasta,.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte- lystä (1227/2010 laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298 . 8 Rekisteri ja 4 luvussa potilasasiakirjoista. 5 luvussa erinäiset säännökset. Laki ei siis tunne kiinteitä ikärajoja, mutta lain perusteluissa j Potilaan oikeuksia Suomessa turvataan useissa laeissa, näistä keskeisin on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laissa säännellään esimerkiksi potilaan. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä n asetus potilasasiakirjoista (298/2009) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki.

suosittu: